Sesja 20 października 2021 r.

 • Informacja o sesji
  37 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 197)
  1 MB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 198)
  115 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2030 (druk nr 199)
  929 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 200)
  132 KB
 • Uzasadnienie
  88 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 201)
  135 KB
 • Uzasadnienie
  284 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 202)
  145 KB
 • Uzasadnienie
  98 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 203)
  125 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 204)
  122 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 205)
  322 KB
 • Uzasadnienie
  112 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 206)
  128 KB
 • Uzasadnienie
  289 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 207)
  188 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych (druk nr 208)
  119 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (druk nr 209)
  121 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 210)
  120 KB
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 211)
  2 MB
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2020/2021 (druk nr 212)
  182 KB