Gmina Siemyśl informuje, że wszystkie ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dostępne są na Platformie eZamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list

           Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Wykorzystywana będzie jako środek komunikacji elektronicznej do:

- udostępnienia SWZ,

- informacji o modyfikacji SWZ,

- wyjaśnień treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu,

- składania ofert oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz  z ofertą, w tym wstępnego oświadczenia własnego wykonawców składanego na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),

- wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów,

- udostępnienia informacji z otwarcia ofert,

- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.