Elektroniczne biuro obsługi interesanta


Z dniem 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące administrację publiczną do przyjmowania dokumentów elektronicznych.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Udostępnione usługi na e-puap:

- Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    »»»

Dokumenty elektroniczne doręcza się  w formatach elektronicznych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.  w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)