Witamy Państwa w Urzędzie Gminy Siemyśl.
 

Gmina Siemyśl położona jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Nasz urząd mieści się w miejscowości Siemyśl, w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 14.

 
W budynku Urzędu Gminy Siemyśl ma swoją siedzibę także Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz Punt Kasowy Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.

 
Na parterze budynku mieści się Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa oraz urzęduje Zastępca Wójta Gminy Siemyśl. Możesz tam załatwić sprawy związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska gospodarką komunalną i lokalową, zarządzaniem i remontami dróg gminnych. Możesz tu złożyć wniosek o nadanie numeru nieruchomości, załatwić sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych. Referat zajmuje się także sprawami związanymi z inwestycjami gminnymi, funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych, utrzymaniem zieleni oraz sprawami związanymi z wycinką drzew i usuwaniem azbestu. Zajmuje się również realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na pierwszym piętrze urzęduje Wójt Gminy Siemyśl, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy, który czuwa nad realizacją budżetu gminy. Znajdziesz tam również sekretariat, który pełni rolę biura podawczego, a więc należy składać tam wszystkie pisma kierowane do Urzędu. Mieści się tu również Referat Budżetu i Finansów oraz samodzielne stanowiska odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.


W Referacie Budżetu i Finansów miedzy innymi załatwisz sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym. Referat prowadzi całokształt spraw związanych budżetem i finansami gminy.

 
Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjno-kancelaryjnych jest odpowiedzialne między innymi za prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego oraz koordynowanie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną w urzędzie.
 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi organów gminy jest odpowiedzialne między innymi za wykonywanie zadań organizacyjnych, prawnych oraz innych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Siemyśl, komisji Rady i radnych, załatwianie skarg, wniosków i petycji oraz współpracą z sołectwami.

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej jest odpowiedzialne między innymi za prowadzenie  spraw związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i współpracą ze strażami pożarnymi.

 
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury i działalności gospodarczej zajmuje się między innymi sprawami związanymi z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie gminy, spraw z zakresu kultury, zdrowia, sportu. W biurze tym możesz załatwić sprawy związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Na pierwszym piętrze znajduje się również Urząd Stanu Cywilnego. Zgłaszamy tu sprawy związane z rejestracją narodzin, małżeństw i zgonów. Załatwiamy sprawy z zakresu zgłaszania pobytu (zameldowania) i dowodów osobistych.

 
Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego proszone są o wysłanie e-maila z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy. Ustalimy termin spotkania w celu załatwienia sprawy.


Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do załatwienia sprawy w Urzędzie, skontaktuj się z nami - na pewno zostaniesz dobrze skierowany. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Kontakt z Urzędem Gminy Siemyśl:

- telefon: 94 35 88 013, 94 35 88 017,

- fax: 94 35 85 315,

- e-mail: ug_siemysl@post.pl,

- skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP.

 

Powyższy tekst jest transkrypcją filmu o Urzędzie Gminy Siemyśl, zamieszczonego pod adresem:

https://siemysl.pl/informacje-dot-urzedu-gminy-pjm/


 

Aktualizacja: maj 2022 r.