Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy
  396 KB
 • Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
  498 KB

Informacje dotyczące prztwarzania danych

 • Informacja ogólna
  156 KB
 • Urząd Stanu Cywilnego
  51 KB
 • Obowiązek meldunkowy, PESEL
  402 KB
 • KLAUZULA_DOWODY_OSOBISTE._5921279_3237924__76.pdf
  384 KB
 • Nagrania z obrad Rady Gminy
  363 KB
 • Składanie petycji
  192 KB
 • Opłaty za miejsca grzebalne
  401 KB
 • Podatki i opłaty lokalne
  301 KB
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  413 KB
 • Zamówienia publiczne
  197 KB
 • Umowy cywilnoprawne zawarte z Gminą Siemyśl
  573 KB
 • Wydanie zaświadczeń podatkowych
  473 KB
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  298 KB
 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  307 KB
 • Wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium
  365 KB
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
  368 KB
 • Wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  194 KB
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  363 KB
 • Składanie skarg
  469 KB
 • Składanie wniosków
  298 KB
 • Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju
  366 KB
 • Świadczenia osobiste na rzecz obrony w czasie pokoju
  366 KB
 • Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - odbywanie ćwiczeń wojskowych
  198 KB
 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  573 KB
 • Składanie oświadczeń majątkowych przez radnych
  193 KB
 • Interpelacje i zapytania składane przez radnych
  191 KB
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  230 KB
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  194 KB
 • Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka
  195 KB
 • Stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenia rejestru osób objętych rejestracją wojskową
  195 KB
 • Spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Siemyśl
  404 KB
 • Monitoring wizyjny w budynku Domu Kultury w Siemyślu
  191 KB
 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  161 KB
 • Przetwarzania danych osobowych dla członków obwodowych komisji wyborczych
  405 KB
 • Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód za czas odbywania ćwiczeń
  370 KB
 • Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód za czas odbywania ćwiczeń wojskowych
  371 KB
 • Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania o służby czynnej, posiadającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
  370 KB
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych - gospodarowanie odpadami
  102 KB
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku przekazywania podania do organu właściwego
  188 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2
  170 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
  164 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 PLN netto
  173 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca kontrahentów, ich przedstawicieli oraz personelu
  201 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojenny
  196 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania
  195 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  197 KB
 • Przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl
  200 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w wyborach na ławników do sądów powszechnych
  194 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających okres pełnienie funkcji sołtysa
  505 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca realizowanego zadania polegającego na przyznawaniu wsparcia uczniom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych
  214 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca organizacji bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego
  202 KB
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób pełniących funkcję męża zaufania, którym wypłacana jest dieta
  196 KB
 • Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
  179 KB
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z systemu powiadamiania SMS o terminach płatności podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez Gminę Siemyśl
  210 KB
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  484 KB