Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.siemysl.pl

UG Siemyśl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP UG Siemyśl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Dla części elementów graficznych brakuje opisu alternatywnego (alt).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Wójtowicz, m.wojtowicz@siemysl.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 35 85 338 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Siemyśl

ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemyśl

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kołobrzeskiej, drugie po przeciwnej stronie budynku - od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów przystosowanych dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe od strony parkingu posiadają rampę wjazdową dla wózków, mogą również skorzystać z nich osoby poruszające się na wózkach z pomocą osoby asystującej. 
W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych. 
Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub 
okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług 
pozwalających na komunikowanie się. 

https://bip.siemysl.pl/deklaracja-dostepnosci


Możesz także zadzwonić z pomocą asystenta języka migowego, korzystając z aplikacji: https://tlumacz.migam.org/gmina-siemy%C5%9Bl.

 

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

W celu kontaktu z nami lub potrzeby zgłaszania nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu: 

osobiście w Urzędzie Gminy Siemyśl , ul. Kołobrzeska 14 , 78-123 Siemyśl w godzinach pracy Urzędu. 

Telefonicznie pod numer 94 35 88 013 lub 94 35 88 017 lub 94 35 88 078 

przez e-mail na adres: ug_siemysl@post.pl 

przez ePUAP: Skrytka /gminasiemysl/SkrytkaESP 

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy Siemyśl. Funkcje tą pełni Magdalena Wójtowicz 
telefon: 94 35 85 338 
e-mail: m.wojtowicz@siemysl.pl 

Możesz też skorzystać z telefonu komórkowego dedykowanego dla osób o szczególnych potrzebach pod numerem 690 120 656 dzwoniąc lub wysyłając SMSa lub MMSa. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej możesz również skontaktować się z Krzysztofem Pełechatym - Sekretarzem Gminy Siemyśl, adres poczty elektronicznej: k.pelechaty@siemysl.pl, numer telefonu: 94 35 88 013. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Wzory wniosków możesz znaleźć pod adresem: https://bip.siemysl.pl/bip/zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/zapewnienie-dostepnosci 


Jeśli jakaś informacja nie jest dla Ciebie dostępna skontaktuj się z nami, a my postaramy się rozwiązać problem - skontaktujemy się z Tobą w czasie nie dłuższym niż 7 dni, jeśli problem będzie bardziej skomplikowany, dostosujemy dane treści w ciągu 2 miesięcy lub zaproponujemy alternatywny, dogodny dla Ciebie sposób dostępu. 
Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Zgłaszając takie żądanie podaj: 
• swoje imię i nazwisko, 
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść, 
• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 
Pamiętaj, że w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich