Sesja 23 czerwca 2020 r.

         Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 110)    »»»  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 111)    »»»   

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 (druk nr 112)    »»»   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości (druk nr 113)    »»»   

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 114)    »»»    złącznik graficzny    »»»

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 115)    »»»     załącznik graficzny    »»»

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 116)    »»»     załącznik graficzny    »»»

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 117)    »»»     załącznik graficzny    »»»

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 118)    »»»

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 119)    »»»

16. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 120)    »»»

17. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 121)    »»»

18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. (druk nr 122)    »»»

19. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (druk nr 123)    »»»

20. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

21. Zamknięcie sesji.