Sesja 30.03.2020 r.


    Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 101)    »»»

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 102)    »»»

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 103)    »»»

9. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 104)    »»»

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 105)    »»»

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 106)    »»»

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 107)    »»»

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 108)    »»»

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (druk nr 109)    »»»

15. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

16. Zamknięcie sesji.