Sesja 15 lipca 2020 r.

          Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołuje sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 15 lipca 2020 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.   

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siemyśl za 2019 r. i debata w tej sprawie (druk nr 124)     »»»

7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 125)    »»»

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2019 r. (druk nr 126)    »»»

9. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy  Siemyśl  z  tytułu  wykonania  budżetu za rok 2019 (druk nr 127)    »»»

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 128)    »»»

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 129)    »»»

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" (druk nr 130)    »»»

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 131)    »»»

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 132)    »»»

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 133)    »»»

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 134)    »»»

17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 135)    »»»

18. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

19. Zamknięcie sesji.