Sesja 4 grudnia 2023 r.

 • Informacja o sesji
  269 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 363)
  737 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 (druk nr 364)
  327 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego (druk nr 365)
  257 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 366)
  257 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ... (druk nr 367)
  258 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną ... (druk nr 368)
  210 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 369)
  258 KB