Sesja 29.10.2019 r.

Zwołuję sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 29 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 68)    »»»

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 69)    »»»

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 70)    »»»

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r. (druk nr 71)    »»»

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (druk nr 72)    »»»

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. (druk nr 73)    »»»

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 74)    »»»

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 75)    »»»

16. Sprawa wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu (druk nr 76)    »»»

17. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2018/2019 (druk nr 77)    »»»

18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 78)    »»»

19. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.

20. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 79)    »»»

21. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 80)    »»»

22. Interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi

23. Zamknięcie sesji.