Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.  (druk nr 9)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (druk nr 10)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (druk nr 11)    »»»

- zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk nr 12)    »»»

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 13)     »»»

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2015-2022. (druk nr 14)     »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. (druk nr 15)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. (druk nr 16)    »»»