Sesja 25.06.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 193)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 194)    »»»

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2019 (druk nr 195)    »»»

- w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl 9druk nr 196)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (druk nr 197)    »»»

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2012 r. (druk nr 198)    »»»

- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 (druk nr 199)    »»»

Obwieszczenia:

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 200)    »»»

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 201)    »»»