Druki do pobrania

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój powrót.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wniosek "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" - (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - druk do pobrania     »»»

2) Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

3) W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.

Formularz zgłoszenia może zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonania czynności zgłoszenia powrotu z wyjazdu.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP można dokonać w formie elektronicznej     »»»   

OPŁATY

- zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granice RP - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca zamieszkania.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl - pok. 117.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia powrotu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070).


DODATKOWE INFORMACJE

• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązku zgłoszenia powrotu  dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»