Druki do pobrania

Wymeldowanie decyzją administracyjnąWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wniosek o wymeldowanie złożony przez właściciela nieruchomości lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 
2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).

3) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

4) W przypadku jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.


OPŁATY

- 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie wymeldowania,
- 17 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

2) Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie administracyjne zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»