Druki do pobrania

  • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych
    325 KB
  • Pełnomocnictwo
    94 KB

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
2. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Do wglądu - dokument tożsamości wnioskodawcy.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

OPŁATY

- 31 zł - opłata za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców płatna gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na konto Urzędu Gminy Siemyśl - PBS w Świdwinie Nr konta 76 8581 0004 0015 0819 2000 0001,

- 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo płatna gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl (pokój nr 117) - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie składa się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz.2142, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. poz. 1493),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 2482),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca. 

5.    Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»