• Informacja o sesji
  191 KB
 • projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl
  240 KB
 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r.
  325 KB
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r.
  336 KB
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r.
  558 KB
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030
  965 KB
 • projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  1 MB