Sesja 27 czerwca 2022 r.

 • Informacja o sesji
  193 KB
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu za rok 2021
  4 MB
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (druk nr 248)
  222 KB
 • Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siemyśl za 2021 r. i debata w tej sprawie (druk nr 249)
  667 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 250)
  206 KB
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r. (druk nr 251)
  3 MB
 • Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (druk nr 252)
  258 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 253)
  2 MB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 254)
  831 KB
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022 – 2030 (druk nr 255)
  956 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 256)
  631 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 257)
  263 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 258)
  380 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 259)
  272 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 260)
  259 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 261)
  256 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 262)
  431 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 263)
  255 KB
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 264)
  256 KB