Sesja 30.05.2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 235)    »»»

- zmieniająca   uchwałę   w   sprawie    uchwalenia    budżetu   Gminy   Siemyśl   na   2018 r. (druk nr 236)    »»»

- w  sprawie   dopłat  do  jednej   grupy   taryfowej   odbiorców  usług  wodno-kanalizacyjnych (druk nr 237)    »»»

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (druk nr 238)    »»»

- w sprawie nadania nazwy ulicy:
 Spacerowa - obręb ewidencyjny Charzyno (druk nr 239)    »»»
 Rowerowa - obręb ewidencyjny Charzyno (druk nr 240)    »»»

- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 241)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021 (druk nr 242)    »»»

- w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 243)

oraz

- ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 244)    »»»

- ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (druk nr 245)    »»»

- informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok  2017 (druk nr 246)    »»»