Sesja 9.10.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 194)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 195)    »»»

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemyślu (druk nr 196)    »»»

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie (druk nr 197)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  dyrektorów i wicedyrektorów  szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 198)    »»»

oraz

- ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 199)    »»»

- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 200)    »»»