Sesja 29.11.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 205)    »»»

- w sprawie inkasa, wyznaczenia  inkasentów oraz określenia  wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 206)    »»»

- w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 207)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 208)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 209)    »»»

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 210)    »»»