Sesja 29 grudnia 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji   »»»

Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 146)   

    - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.  (druk nr 147)    »»»

    - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal  użytkowy (druk nr 148)    »»»

    - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 149)    »»»

    - w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl (druk nr 150)    »»»

oraz

- uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 151)    »»»

 - uchwalenie   wieloletniej   prognozy   finansowej   Gminy  Siemyśl  na  lata  2017 – 2022    (druk nr 152)    »»»

- uchwalenie     Gminnego     Programu     Profilaktyki    i    Rozwiązywania     Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (druk nr 153)    »»»