Sesja 29.11.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»  

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 141)    »»»

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (druk nr 142)    »»»

- w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemysl (druk nr 143)    »»»

- w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016 - 2022 (druk nr 144)    »»»