Sesja 26.02.2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji     »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk 239)    »»»

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego. (druk 240)    »»»

- w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (druk 241)    »»»

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. (druk 242)    »»»