Sesja 27.02.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji     »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (druk nr 168)     »»»

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 169)     »»»

- w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 170)     »»»

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (druk nr 171)     »»»

- w sprawie Regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 172)     »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 173)     »»»

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 174)     »»»

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl  na 2013 r. (druk nr 175)     »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 2 projekty
(druk nr 176)     »»»
(druk nr 177)     »»»

- w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 178)     »»»

- w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 179)     »»»