Sesja 18 grudnia 2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»   

1. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (druk nr 230)     »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. (druk nr 233)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. (druk nr 234)    »»»

2. Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r. (uchwała - druk nr 231)    »»»
    - projekt budżetu     »»»

3. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2014-2020 (uchwała - druk nr 232)    »»»
     -