Sesja 26.06.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zamian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 119)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 120)    »»»

- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl. (druk nr 121)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2012-2015. (druk nr 122)    »»»
załącznik do uchwały    »»»

- w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu. (druk nr 123)     »»»

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2011 r. (druk nr 124)    »»»
sprawozdanie z wykonania budżetu - plik do pobrania     »»»

- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. (druk nr 125)    »»»

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (druk nr 126)    »»»