Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- projekt budżetu Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 160)    »»»

- projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2021 (druk nr 161)     »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. (druk nr 162)   »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. (druk nr 163)    »»»