Sesja 11.04.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Ogłoszenie o sesji >>>


Projekty uchwał:

- zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021 (druk 31),

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk 32),

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk 33),

- w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Siemyśl oraz dalszego postępowania z nimi (druk nr 34),

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej (druk nr 35),

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości - 2 projekty

(druk nr 36) (druk nr 37),

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 2 projekty

(druk nr 38) (druk nr 39),

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 3 projekty

(druk nr 40) (druk nr 41) (druk nr 42),

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego (druk nr 43).

Inne dokumenty:

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegooraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2010 r. >>>

2. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. >>>