Sesja 9.11.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Ogłoszenie o sesji >>>


Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.  - druk nr 1

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 2

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej - druk nr 3

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej - druk nr 4

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu -

druk nr 5

- w sprawie zaciągnięcia długotermonowego kredytu - druk nr 6

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 - druk nr 7