Sesja 30.12.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Ogłoszenie o sesji >>>


Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r. (druk nr 8)

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. (druk nr 9)


- zmianiająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 10)


- uchwalenie wieloletniej prognozy finsnowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021 (druk nr 11)


- uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk nr 12)


- uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015 (druk nr 13)


- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

  (druk nr 14)


- uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (druk nr 15)


- wyznaczenie drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (druk nr 16)


- sprawa wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 17)