Sesja 11.08.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF


Ogłoszenie o sesji >>>


Projekty uchwał:


- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007-2013 - druk nr 1


- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzynik na lata 2007-2013 - druk nr 2


- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 rok - druk nr 3


- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 4


- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - druk nr 5


- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy na okres powyżej trzech lat - druk nr 6


- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego - druk nr 7


- w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - druk nr 8