Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie


ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemyśl 

NIP  671-180-18-32

REGON   330920498

kod terytorialny gminy - 3208062

województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Siemyśl


URZĄD GMINY SIEMYŚL

ul. Kołobrzeska 14

78-123 SIEMYŚL

 

NIP Urzędu:   671-10-46-086

 

Tel. 943 588 013, 943 588 017, 943 588 078

 

tel. komórkowy dla osób o szczególnych potrzebach

(możliwość komunikacji SMS i /lub MMS): 690 120 656

 

Fax. 943 585 315

e-mail: ug_siemysl@post.pl

elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrytki na platformie e-puap:

/gminasiemysl/SkrytkaESP

https://epuap.login.gov.pl/

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany


Urząd Gminy pracuje w godzinach:

poniedziałek - 7.00 - 16.00

wtorek - czwartek - 7.00 - 15.00

                                              piątek - 7.00 - 14.00
                    SPRZEDAŻ WĘGLA

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że WĘGLOKOKS S.A. ul. Mickiewicza 29 Katowice zawarła umowę z podmiotem:

Skład Opału Krzysztof Demidziuk  z siedzibą w Kołobrzegu ul. Św. Macieja 9/31,

(miejsce wykonywania działalności: Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 12, tel. 723 390 707),

który będzie realizował sprzedaż paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Siemyśl.

Zakupu preferencyjnego paliwa stałego można dokonać po przedłożeniu w ww. składzie opału odpowiedniego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawanie są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu.


Informacja o Urzędzie Gminy Siemyśl

w polskim języku migowym (PJM)


Poradnik petenta -

jak załatwić sprawę urzędową


RADA  GMINY  SIEMYŚL


Stawki podatków na 2023 r. 

Druki podatkowe dla osób fizycznych i prawnych


Ochrona danych osobowych - informacje


Harmonogramy odbioru odpadów na 2023 r.

Wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacje o polowaniach


Sprzedaż, najem

PRZETARGI   »»»

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I NAJMU    »»»


                         ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszystkie ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dostępne są na Platformie eZamawiający pod adresem:

https://ugsiemysl.ezamawiajacy.pl/


Należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Punkt kasowy w Siemyślu - bez prowizji bankowej lub w innym banku na konto Urzędu Gminy Siemyśl.

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat należności z tytułu:


opłaty skarbowej

02 8581 1030 0819 3001 0000 0000

 

opłaty targowej

46 8581 1030 0819 3002 0000 0000

 

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

90 8581 1030 0819 3003 0000 0000

 

opłaty za miejsce grzebalne na cmentarzach oraz od wykonania nagrobka

37 8581 1030 0819 3004 0000 0000

 

pozostałe należności nie wymienione wyżej

76 8581 0004 0015 0819 2000 0001

 

UWAGA !

Wpłat z tytułu należności podatkowych oraz należności z tytułu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.