Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 26.06.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zamian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 119)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 120)    »»»

- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl. (druk nr 121)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2012-2015. (druk nr 122)    »»»
załącznik do uchwały    »»»

- w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu. (druk nr 123)     »»»

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2011 r. (druk nr 124)    »»»
sprawozdanie z wykonania budżetu - plik do pobrania    »»»

- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. (druk nr 125)    »»»

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (druk nr 126)    »»»