Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

 

        Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych "osobami uprawnionymi", do skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych "świadczeniem" przy załatwianiu spraw w urzędzie.
        W związku z powyższym informujemy, że osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,  w  sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (I piętro, pok. nr 112)
        Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form: 
-  e-mail - ug_siemysl@post.pl,
-  faxem  - nr 943 358 315,
-  telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej - nr 943 588 013,
- drogą  pocztową na adres - Urząd Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.
        W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i  podać  sposób przekazania informacji zwrotnej.