Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk 73)   »»»

- projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2012 r. (druk 74)    »»»

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 i Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021. (druk 75)    »»»

załącznik nr 1    »»»  

załącznik nr 2    »»»

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk 76)    »»»

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. (druk 77)    »»»