Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 7.10.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl
(druk nr 61)    »»»
- załącznik Nr 1 - mapa dla obszaru Siemyśl    »»»
- załącznik Nr 2 - mapa dla obszaru Trzynik    »»»
- załącznik Nr 3 - mapa dla obszaru Unieradz    »»»
- załącznik Nr 4 - mapa dla obszaru Kędrzyno    »»»
- załączniki od Nr 5 do Nr 8 ze względu na objętość do wglądu w Referacie ITR - pok. 10
- uzasadnienie    »»»
   
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk nr 62)    »»»

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (druk nr 63)    »»»

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 64)    »»»

- w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu (druk nr 65)    »»»

- informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2011 r.    »»»