Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnegoWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wniosek zawierający dane wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt, nazwisko rodowe oraz datę zdarzenia, którą akt potwierdza.
We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu.
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3) Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.


Druk wniosku do pobrania    PDF    »»»    RTF    »»» 

OPŁATY

- odpis skrócony - 22 zł
- odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł
- odpis zupełny - 33 zł

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu - pokój 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój 117, telefon  943 585 311 lub 943 588
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - dla odpisów aktów sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siemyślu,

- w ciągu 10 dni roboczych - dla odpisów aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie, wniesione do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»