Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.06.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021.   druk 49

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.     druk 50

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.   druk 51

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007 - 2013.   druk 52

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r.    druk 54

Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Siemyśl w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r. (...)   »»»

- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.   druk 55


Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu za 2010 r.    druk 53