Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry publiczne

Rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych - art 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565).

Rejestry publiczne prowadzone w Urzędzie Gminy Siemyśl:

- Ewidencja dziłalności gospodarczej,
- Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelerskie,
- Stały rejestr wyborców,
- Gminny zbiór meldunkowy,
- Ewidencja spełniania obowiązku nauki,
- Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich przechowywania,
- Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Siemyśl