Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry pozostałe

- REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW
rejestr prowadzi inspektor ds. kancelaryjno-organizacyjnych.

- REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
rejestr prowadzi inspektor ds. kancelaryjno- organizacyjnych.

- REJESTR WYBORCÓW
rejestr prowadzi Kierownik USC.

- REJESTR WYDANYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
rejestr prowadzi Kierownik USC.

- REJESTR UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
rejestr prowadzi kierownik USC

- REJESTR OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY
rejestr prowadzi Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa.

- REJESTR OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
rejestr prowadzi Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa.

- REJESTR ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
rejestr prowadzi Referat Budżetu i Finansów.

- REJESTR ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZALEGłOŚCI PODATKOWEJ PODATNIKA
rejestr prowadzi Referat Budżetu i Finansów.

- REJESTR GOSPODARSTW ROLNYCH
rejestr prowadzi Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa.

- REJESTR MĘŻCZYZN I KOBIET OBJĘTYCH REJESTRACJĄ  WOJSKOWĄ
rejestr prowadzi inspektor ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego.