Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 29.12.2009 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF.

Informacja o sesji Rady Gminy. >>>

Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Loklanej Grupy Działania "Siła w Grupie". >>>

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 rok. >>>

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. >>>

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. >>>

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. >>>

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2014.  >>>

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r.  >>>