Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 26.03.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji Rady Gminy >>>

Projekty uchwał:
- o uchyleniu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.,                                     
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,
- w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie Realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego,
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka,