Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 27.05. 2010 r.


Pliki opublikowane w formacie PDF

Projekty uchwał:

-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.- druk nr 1,
-   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 2,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programó i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej - 2 projekty -
druk nr 3, - druk nr 4
- w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu - 4 projekty ,  
-
druk nr 5, druk nr 6, druk nr 7, druk nr 8,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości -
druk nr 9,
- w sprawie uchylenia uchwały -
druk nr 10,
- w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -
druk nr 11