Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 21.06.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji >>>

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 1,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków - druk nr 2,

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 3,

- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl - druk nr 4,

- w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" - druk nr 5,

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektów pn.: "Wrota Parsęty II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" i "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informatycznego w dorzeczu Parsęty" - druk nr 6,