Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 11.08.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji >>>

Projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007-2013 - druk nr 1

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzynik na lata 2007-2013 - druk nr 2

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 rok - druk nr 3

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 4

- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - druk nr 5

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy na okres powyżej trzech lat - druk nr 6

- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego - druk nr 7

- w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - druk nr 8