Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 9.11.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji >>>

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.  - druk nr 1

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. - druk nr 2

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej - druk nr 3

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej - druk nr 4

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu -
druk nr 5

- w sprawie zaciągnięcia długotermonowego kredytu - druk nr 6

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 - druk nr 7