Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 30.12.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji >>>

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r. (druk nr 8)

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. (druk nr 9)

- zmianiająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 10)

- uchwalenie wieloletniej prognozy finsnowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021 (druk nr 11)

- uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk nr 12)

- uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015 (druk nr 13)

- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
  (druk nr 14)

- uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (druk nr 15)

- wyznaczenie drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (druk nr 16)

- sprawa wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 17)