Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 31.03.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji >>>

Projekty uchwał:

  - w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk nr 24),

  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r. (druk nr 25),

  - w sprawie niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 26),

  - w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 27),

  - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej (druk nr 28),

  - w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 29),

  - zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka (druk nr 30).