Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium szkolne

Urząd Gminy informuje, że można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego, udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Siemyśl pok. 102, w terminie do 15 września.

Informacji na temat stypendium szkolnego udziela inspektor Teresa Urbańska - pok. 102, tel 943 585 326

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- uchwała Nr 191/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 czerwca 2013 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl.

Uchwała Nr 191/XXXVI/13

119 KBPobierz

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

68 KBPobierz